Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar som förhoppningsvis förtydligar vår verksamhet och syn på frågor. Någon fråga du inte fått svar på? Kontakta oss här!

För dig som vill bidraga med planterings-stöd kan du göra det på flera sätt, dels att handla plantera träd och bestämma hur många träd ni vill sätta, plantera för Co2-bindnig eller plantera ett träd per order.
Har ni speciella förfrågningar? Ta kontakt med oss via kontakta oss så hjälper vi er vidare, beroende på behov och önskningar.

Eftersom Plantmore äger marken som vi planterar på har vi allt att vinna på att planteringar dels blir av så snart det är möjligt. Likaså att sköta planteringarna, det vill säga att underhålla och ta hand dem på ett hållbart vis. På samma sätt har vi också allt att förlora på om för få träd planteras eller om träden inte överlever enligt beräkningar.
Vi har dock koordinater och fastighetsbeteckningar samt människor på plats, vilket säkerställer insyn, kontroll och vård av markerna och planteringarna.

Absolut inte, vi är helt emot all form av greenwashing,
vilket per definition är:

Greenwashing, grönmålning, eller gröntvättning innebär att den som bedriver en verksamhet försöker skapa en bild, genom marknadsföring, att vara miljövänliga och då, genom kommunikation, belysa enskilda miljövänliga insatser. De kan framhäva någon miljöåtgärd de gjort, som dock kan vara obetydlig jämfört med andra miljöstörningar företaget orsakar.”

Vår verksamhet handlar inte om att utge sig för att rädda världen, utan vi vill göra den lite grönare (och uppmana företag att ta mer ansvar för klimatet). Vi har byggt verksamheten på fakta från SLU med framstående professorer.

Plantmore hävdar sig inte lösa alla komplexa frågor kring klimatdebatten, vi är ett smart komplement – för framtiden!

Både ja och nej. Vi har valt att summera det som klimatinvestering, eftersom vi inte uppmanar till kompensation utan eftertanke.
Vi menar att plantera träd för planetens skull skall se som ett vettigt komplement till att minska sin påverkan och investera i grönare energi, uppvärmning, mobilitet, med mera – men inte ett sätt att kunna fortsätta ”som det alltid har varit”.
Läs gärna mer om vår syn på klimatkompensation på:  Klimatkompensera?

Vi planterar i Litauen i dagsläget och verkar från Sverige (kontor, administration, försäljning).
Litauen har jämfört med Sverige väldigt lik natur sett till vilka arter som växer, men grundförutsättningar i markerna skiljer länderna åt.
Boniteten är bättre i öst och likaså möjligheten att skapa Ny skog (som inte ändå blivit planterad).

Vår primära modell är att plantera på egen mark, dels för att få en mycket god insyn, men vi kan också samarbeta med externa markägare.
Vi låter vid dessa tillfällen markägare ansluta sin mark kostnadsfritt hos oss och tar en avgift först när planteringen kommer att ske. Beroende på markens storlek, förutsättningar på plats, vilken växt/gröda eller vilket träd som skall planteras, kan avgifter variera, men är en kraftig reducering emot vad en plantering annars kostat markägaren.

Markägare debiteras först i samband med att projektet påbörjas, det vill säga när plantering är påbörjad. Man tar alltså ingen “risk” som markägare att ansluta sig till Plantmore.

Vår primära modell och huvudfokus är att plantera på egen mark, dels för att få en mycket god insyn, spårning och kontroll.
Vid specialfall kan vi kan också samarbeta med externa markägare. Då avtalar vi fram hur skötsel skall fungera.

Vi tar alltid hjälp av lokala aktörer, jägmästare och skogsförvaltare och arbetar alltid enligt lokal skogsvårdslagar, regler och bestämmelser.
Naturligtvis har vi alla incitament att sköta projekten på ett så korrekt sätt som möjligt, både enligt lagar, regler och kring klimatnytta.

Skogslagen i Litauen är framtagen med hjälp av en erfarna svenska jägmästare som via ett SIDA-projekt tagit fram lagstiftningen på tidigt 90-tal.

Ja, vi planterar buskar, grödor och träd, delvis på ”jordbruksmark” som konverteras  – vi gör bedömningen att det är klokt.
Dels sätter vi Inte träd på allt (vi planterar buskar, grödor och träd), summerat låter vi markerna bestämma. Alltså gör vi hela tiden bedömningar vad som är lämpligt med flera perspektiv i beaktning. Vid ett exempel planterar vi  vinbärsbuskar på 25 av totalt 43 ha (flera men angränsande tomter), inte för att det är lönsamt för oss utan för att det tidigare funnits och vi återskapar helt enkelt.

Litauen består till ca 50% av jordbruksmark och mycket av den är i träda, det finns massa politiska skäl till dessa – och vår ambition är
att plantera med balans, dvs delar kan bli skog – delar skall vara jordbruk.

Detta är en jättekomplex fråga, samtidigt som vissa parter vill natur-skydda mer skog vill andra parter också öka textil-/plast/olje- och byggproduktion från skogen – då måste nettoplanteringarna öka.

Dels måste man skydda jordbruksmark och dels måste man plantera mer träd, det är en tuff avvägning.
Man kan odla många grödor i smarta lokaler – men man kan inte skapa skog inomhus.

Vi arbetar dock kontinuerligt med frågan –  och försöker låta markerna bestämma hur vi skall agera.

Det stämmer – på svenska tomter innebär det att man efter avverkning behöver återplantera.
Åtgärderna ska göras senast under tredje året efter avverkningsåret”.

Fördelen med Plantmores verksamhet är att vi dels kan driva på plantering av träd som antas binda mer koldioxid, men vi kan också frigöra resurser för skogsägaren som hen kan återinvestera i omhändertagande åtgärder.

Vi planterar dessutom på nedlagda åkermarker, alltså skapar det vi helt ny skog!

Om plantering uteblir (exempelvis att vädret inte tillåter det, det är för våta marker, eller andra oväntade händelser), så kommer vi i första läge att avvakta en kort tid för att se om läget förändras. Annars ser man över möjlighet att plantera det överenskomna på en alternativ tomt – där det beräknas göra samma nytta. Vi informerar oavsett våra kunder om hur projekten fortlöper.

Vi arbetar med lokalbefolkning på plats och äger inte själva maskinerna som används i skogen. Vi har dock som policy att alltid arbeta med modern teknik och försöka komma åt marker till fots där det är möjligt. Alltså försöker vi hela tiden pusha för att ligga i framkant kring hur skogen hanteras.

Plantmore jobbar uteslutande med externa företag för att göra beräkningar, som är oberoende av/ från oss och därför kan presentera korrekt fakta från ett helt externt perspektiv.

Vill du veta mer eller få personlig kontakt?

Är du osäker på hur ert företag kan klimatinvestera på bästa sätt?

Kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret så kontaktar vi dig!

    Läs villkor